De Graafschap vs Helmond Sport (19 Sep 2023)

All past odds movement before match closed. Result HT: 1-0 FT: 2-1

Asian Handicap (Account Only)
De Graafschap -0.50
1.80
1.80
Helmond Sport +0.50
2.00
1.97
-1.5%
01 | 1X2
De Graafschap
1.58
1.80
+13.9%
Draw
3.80
3.50
-7.9%
Helmond Sport
4.40
3.70
-15.9%
46 | 1/2 Goal
De Graafschap -1.5
2.70
3.35
+24.1%
Helmond Sport +1.5
1.37
1.25
-8.8%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
1.60
1.70
+6.2%
Under 2.5
2.15
2.00
-7.0%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
2.30
2.60
+13.0%
H-D
15.00
13.00
-13.3%
H-A
35.00
35.00
D-H
4.40
4.70
+6.8%
D-D
6.50
5.50
-15.4%
D-A
11.00
9.00
-18.2%
A-H
21.00
21.00
A-D
15.00
15.00
A-A
8.50
7.00
-17.6%
04 | Pick The Score
1-0
7.00
7.00
0-0
15.00
12.00
-20.0%
0-1
13.00
11.00
-15.4%
2-0
7.00
8.00
+14.3%
1-1
7.00
6.00
-14.3%
0-2
25.00
21.00
-16.0%
2-1
6.50
7.00
+7.7%
2-2
12.00
12.00
1-2
13.00
11.00
-15.4%
3-0
11.00
13.00
+18.2%
3-3
50.00
50.00
0-3
80.00
60.00
-25.0%
3-1
10.00
11.00
+10.0%
4-4
200.00
200.00
1-3
40.00
30.00
-25.0%
3-2
19.00
19.00
Any Other Score
50.00
70.00
+40.0%
2-3
35.00
35.00
4-0
25.00
35.00
+40.0%
0-4
200.00
150.00
-25.0%
4-1
23.00
30.00
+30.4%
1-4
125.00
100.00
-20.0%
4-2
40.00
40.00
2-4
125.00
100.00
-20.0%
4-3
90.00
90.00
3-4
150.00
125.00
-16.7%
5-0
60.00
90.00
+50.0%
0-5
250.00
250.00
5-1
60.00
80.00
+33.3%
1-5
250.00
250.00
5-2
90.00
125.00
+38.9%
2-5
250.00
250.00
5-3
200.00
200.00
3-5
250.00
250.00
5-4
250.00
250.00
4-5
300.00
300.00
05 | Total Goals
0
15.00
12.00
-20.0%
1
5.20
4.80
-7.7%
2
3.50
3.40
-2.9%
3
3.40
3.50
+2.9%
4
4.70
4.80
+2.1%
5
8.00
9.00
+12.5%
6
15.00
17.00
+13.3%
7
40.00
40.00
8
70.00
80.00
+14.3%
9+
100.00
100.00
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.82
1.85
+1.6%
Even
1.82
1.80
-1.1%
10 | Halftime 1X2
De Graafschap
2.10
2.35
+11.9%
Draw
2.30
2.20
-4.3%
Helmond Sport
4.70
4.10
-12.8%
11 | Halftime PTS
1-0
3.40
3.70
+8.8%
0-0
3.10
2.90
-6.5%
0-1
6.50
6.00
-7.7%
2-0
8.00
9.50
+18.8%
1-1
7.50
7.00
-6.7%
0-2
25.00
21.00
-16.0%
2-1
15.00
15.00
2-2
40.00
40.00
1-2
25.00
25.00
Any Other Score
12.00
13.00
+8.3%
15 | Halftime Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
2.45
2.60
+6.1%
Under 1.5
1.47
1.42
-3.4%
Halftime Total Goals (Account Only)
0
3.10
2.90
-6.5%
1
2.50
2.50
2
3.70
3.80
+2.7%
3+
6.00
6.50
+8.3%