Khimki vs Nizhny Novgorod (27 Aug 2021)

All past odds movement before match closed.

01 | 1X2
Khimki
2.00
1.92
-4.0%
Draw
3.10
3.05
-1.6%
Nizhny Novgorod
3.30
3.60
+9.1%
46 | 1/2 Goal
Khimki -1.5
4.40
4.40
Nizhny Novgorod +1.5
1.15
1.15
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
2.25
2.20
-2.2%
Under 2.5
1.55
1.58
+1.9%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
3.20
3.20
H-D
15.00
15.00
H-A
35.00
40.00
+14.3%
D-H
4.80
4.70
-2.1%
D-D
4.50
4.20
-6.7%
D-A
8.00
8.00
A-H
25.00
25.00
A-D
15.00
15.00
A-A
6.00
6.50
+8.3%
04 | Pick The Score
1-0
5.50
5.20
-5.5%
0-0
8.00
7.50
-6.3%
0-1
7.50
7.50
2-0
7.50
8.00
+6.7%
1-1
5.00
5.50
+10.0%
0-2
15.00
15.00
2-1
7.50
7.50
2-2
15.00
15.00
1-2
11.00
11.00
3-0
17.00
17.00
3-3
90.00
90.00
0-3
50.00
50.00
3-1
15.00
15.00
4-4
250.00
250.00
1-3
35.00
35.00
3-2
35.00
35.00
Any Other Score
150.00
90.00
-40.0%
2-3
40.00
50.00
+25.0%
4-0
60.00
50.00
-16.7%
0-4
150.00
150.00
4-1
50.00
50.00
1-4
125.00
125.00
4-2
90.00
90.00
2-4
125.00
150.00
+20.0%
4-3
150.00
200.00
+33.3%
3-4
200.00
200.00
5-0
150.00
125.00
-16.7%
0-5
250.00
250.00
5-1
150.00
150.00
1-5
250.00
250.00
5-2
200.00
200.00
2-5
250.00
250.00
5-3
250.00
250.00
3-5
250.00
250.00
5-4
250.00
250.00
4-5
300.00
300.00
05 | Total Goals
0
8.00
7.50
-6.3%
1
3.50
3.40
-2.9%
2
3.00
2.95
-1.7%
3
3.80
3.90
+2.6%
4
7.00
7.00
5
13.00
15.00
+15.4%
6
35.00
40.00
+14.3%
7
80.00
80.00
8
125.00
125.00
9+
150.00
125.00
-16.7%
08 | Team to Score 1st Goal
Khimki
1.75
1.75
No 1st Goal
8.00
7.50
-6.3%
Nizhny Novgorod
2.40
2.50
+4.2%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.85
1.87
+1.1%
Even
1.80
1.77
-1.7%
10 | Halftime 1X2
Khimki
2.70
2.75
+1.9%
Draw
2.00
1.92
-4.0%
Nizhny Novgorod
4.00
4.20
+5.0%
11 | Halftime PTS
1-0
3.30
3.40
+3.0%
0-0
2.50
2.45
-2.0%
0-1
5.20
5.20
2-0
10.00
10.00
1-1
8.50
8.50
0-2
21.00
23.00
+9.5%
2-1
23.00
23.00
2-2
50.00
60.00
+20.0%
1-2
30.00
30.00
Any Other Score
23.00
23.00
14 | Halftime Total Goals Over/Under 0.5
Over 0.5
1.45
1.47
+1.4%
Under 0.5
2.50
2.45
-2.0%