Mazatlan vs Necaxa (18 Mar 2023)

All past odds movement before match closed. Result HT: 0-1 FT: 0-1

01 | 1X2
Mazatlan
2.35
2.75
+17.0%
Draw
3.20
3.10
-3.1%
Necaxa
2.60
2.30
-11.5%
02 | 1/2 Goal
Mazatlan +1.5
1.07
1.10
+2.8%
Necaxa -1.5
6.00
5.20
-13.3%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
1.93
1.87
-3.1%
Under 2.5
1.75
1.80
+2.9%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
3.90
4.70
+20.5%
H-D
13.00
13.00
H-A
30.00
25.00
-16.7%
D-H
5.50
6.50
+18.2%
D-D
5.00
4.80
-4.0%
D-A
6.50
5.50
-15.4%
A-H
25.00
30.00
+20.0%
A-D
13.00
13.00
A-A
4.40
3.80
-13.6%
04 | Pick The Score
1-0
7.00
8.00
+14.3%
0-0
9.50
11.00
+15.8%
0-1
7.50
7.00
-6.7%
2-0
11.00
13.00
+18.2%
1-1
5.20
5.20
0-2
12.00
11.00
-8.3%
2-1
8.00
9.00
+12.5%
2-2
12.00
12.00
1-2
8.50
8.00
-5.9%
3-0
25.00
35.00
+40.0%
3-3
60.00
40.00
-33.3%
0-3
30.00
23.00
-23.3%
3-1
17.00
21.00
+23.5%
4-4
250.00
125.00
-50.0%
1-3
21.00
17.00
-19.0%
3-2
25.00
30.00
+20.0%
Any Other Score
125.00
70.00
-44.0%
2-3
25.00
25.00
4-0
70.00
90.00
+28.6%
0-4
90.00
60.00
-33.3%
4-1
60.00
60.00
1-4
60.00
50.00
-16.7%
4-2
70.00
90.00
+28.6%
2-4
90.00
70.00
-22.2%
4-3
125.00
125.00
3-4
125.00
125.00
5-0
200.00
200.00
0-5
200.00
150.00
-25.0%
5-1
150.00
200.00
+33.3%
1-5
200.00
150.00
-25.0%
5-2
200.00
200.00
2-5
200.00
200.00
5-3
250.00
250.00
3-5
250.00
250.00
5-4
250.00
250.00
4-5
300.00
250.00
-16.7%
05 | Total Goals
0
9.50
11.00
+15.8%
1
4.10
4.10
2
3.10
3.10
3
3.60
3.60
4
5.50
5.50
5
11.00
11.00
6
25.00
21.00
-16.0%
7
60.00
40.00
-33.3%
8
100.00
60.00
-40.0%
9+
125.00
80.00
-36.0%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.82
1.85
+1.6%
Even
1.82
1.80
-1.1%
10 | Halftime 1X2
Mazatlan
3.00
3.30
+10.0%
Draw
2.05
2.05
Necaxa
3.30
3.00
-9.1%
11 | Halftime PTS
1-0
4.20
4.70
+11.9%
0-0
2.60
2.80
+7.7%
0-1
4.50
4.20
-6.7%
2-0
13.00
15.00
+15.4%
1-1
7.50
7.50
0-2
15.00
13.00
-13.3%
2-1
21.00
21.00
2-2
40.00
40.00
1-2
21.00
21.00
Any Other Score
19.00
12.00
-36.8%
14 | Halftime Total Goals Over/Under 0.5
Over 0.5
1.35
1.35
Under 0.5
2.85
2.85
Halftime Total Goals Odd/Even (Account Only)
Odd
2.05
2.05
Even
1.63
1.63
Halftime Total Goals (Account Only)
0
2.60
2.80
+7.7%
1
2.40
2.55
+6.3%
2
4.20
4.20
3+
8.00
6.00
-25.0%