Nizhny Novgorod vs Rostov (22 Aug 2021)

All past odds movement before match closed.

01 | 1X2
Nizhny Novgorod
2.85
3.10
+8.8%
Draw
2.85
2.90
+1.8%
Rostov
2.35
2.20
-6.4%
02 | 1/2 Goal
Nizhny Novgorod +1.5
1.07
1.09
+1.9%
Rostov -1.5
6.00
5.50
-8.3%
31 | Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
1.47
1.49
+1.4%
Under 1.5
2.45
2.40
-2.0%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
4.80
5.20
+8.3%
H-D
15.00
15.00
H-A
35.00
30.00
-14.3%
D-H
6.50
7.00
+7.7%
D-D
4.00
3.90
-2.5%
D-A
5.20
5.00
-3.8%
A-H
35.00
40.00
+14.3%
A-D
15.00
15.00
A-A
4.00
3.70
-7.5%
04 | Pick The Score
1-0
6.00
7.00
+16.7%
0-0
6.50
6.50
0-1
5.20
5.00
-3.8%
2-0
12.00
13.00
+8.3%
1-1
5.20
5.20
0-2
9.50
8.50
-10.5%
2-1
10.00
11.00
+10.0%
2-2
17.00
17.00
1-2
8.50
8.50
3-0
35.00
40.00
+14.3%
3-3
90.00
80.00
-11.1%
0-3
25.00
21.00
-16.0%
3-1
25.00
35.00
+40.0%
4-4
250.00
250.00
1-3
21.00
21.00
3-2
40.00
40.00
Any Other Score
200.00
80.00
-60.0%
2-3
40.00
35.00
-12.5%
4-0
125.00
150.00
+20.0%
0-4
80.00
70.00
-12.5%
4-1
90.00
125.00
+38.9%
1-4
70.00
70.00
4-2
125.00
125.00
2-4
100.00
90.00
-10.0%
4-3
200.00
200.00
3-4
200.00
150.00
-25.0%
5-0
250.00
250.00
0-5
200.00
200.00
5-1
250.00
250.00
1-5
200.00
200.00
5-2
250.00
250.00
2-5
250.00
250.00
5-3
250.00
250.00
3-5
250.00
250.00
5-4
300.00
300.00
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
6.50
6.50
1
3.30
3.10
-6.1%
2
3.00
2.95
-1.7%
3
4.00
4.20
+5.0%
4
7.50
8.00
+6.7%
5
15.00
19.00
+26.7%
6
40.00
40.00
7
90.00
60.00
-33.3%
8
125.00
80.00
-36.0%
9+
150.00
100.00
-33.3%
08 | Team to Score 1st Goal
Nizhny Novgorod
2.20
2.35
+6.8%
No 1st Goal
6.50
6.50
Rostov
1.97
1.90
-3.6%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.87
1.87
Even
1.77
1.77
10 | Halftime 1X2
Nizhny Novgorod
3.60
3.90
+8.3%
Draw
1.90
1.87
-1.6%
Rostov
3.10
3.00
-3.2%
11 | Halftime PTS
1-0
4.70
5.00
+6.4%
0-0
2.20
2.30
+4.5%
0-1
4.20
3.90
-7.1%
2-0
17.00
19.00
+11.8%
1-1
8.50
8.50
0-2
15.00
12.00
-20.0%
2-1
25.00
23.00
-8.0%
2-2
60.00
50.00
-16.7%
1-2
25.00
21.00
-16.0%
Any Other Score
25.00
21.00
-16.0%
14 | Halftime Total Goals Over/Under 0.5
Over 0.5
1.50
1.53
+2.0%
Under 0.5
2.35
2.30
-2.1%